O Concello de Toén o día 23/06/2022 un Convenio interadministrativo coa Consellería do Medio Rural para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2022, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (Exp. 177/2022).

Neste convenio a Consellería do Medio Rural comprométese a achegar ao Concello a contía máxima de 39.000,00 €, dos cales 20.500,00 € pertencen ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, submedida 8.30.