Ao abeiro do convenio indicado o Concello de Toén iniciou as labores de prevención de incendios forestais para o ano 2023 mediante a realización de tratamentos preventivos mecanizados e de xeito manual, realizando tamén labores de investigación do estado das parcelas no concello.

Estas actuacións corresponden a traballos de prevención que se enmarcan dentro da submedida 8.30 “axuda para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes” do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) 2014-2020 polo que están cofinanciadas polo Feader (75%), pola Administración xeral do Estado (7,5%) e pola Xunta de Galicia (17,50%).

Documento PDF